YSG | ยงสงวนกรุ๊ป

  • 18 = จำนวนปีที่ดำเนินธุรกิจ
  • 300 = จำนวนพนักงานในองค์กร
  • xx,000 = จำนวนลูกค้าที่เป็นสมาชิก
  • 140,000 = จำนวน skus ที่ขายทั้งหมด
  • X,000,000,000 = ยอดขายในปี 62

ตัวเลขต่างๆเหล่านี้คือบทพิสูจน์ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีสำหรับธุรกิจ ‘ยี่ปั๊ว’ ของคนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังคงยืนหยัด,ต่อสู้, แข่งขันและท้าทายกับห้างค้าส่ง/ค้าปลีกข้ามชาติได้อย่างไม่ยี่หระ…

และเมื่อ “คน”, การ “บริหารคน” และการ “พัฒนาคน” คือหัวใจหลักในความสำเร็จของทุกๆองค์กร และได้ถูกกำหนดให้เป็น priority #1  สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ ผมจึงได้นำเสนอกระบวนการในการ “ติดกระดุมเม็ดแรก” ให้ถูกต้อง

เวิร์คช็อป “Know your C™️” และการทำ in depth interview แบบ one on one 

ที่ผมได้ใช้ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปีกับบทบาททั้งที่เป็น “ลูกจ้าง” และ “ผู้บริหาร” เพื่อเฟ้นหา “employee insights” ที่จะนำมาซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับ needs & wants ของทีมงาน ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

ขอบคุณสำหรับ 2 วัน 1 คืน ที่ทีมผู้บริหารยงสงวนทุกท่าน, ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ทีมงานสตาฟทั้งหมดในสัดส่วน 30:3:1 ที่ได้เสียสละเวลาในการทำงานมาร่วมกันลงมือทำเวิร์คช็อป “ครั้งแรก” ร่วมกันครับ

Next step สนุกยิ่งกว่านี้แน่นอนครับ!

ยงสงวน Yongsanguan Ubon x Sirin Space

#KnowyourC™️
#ที่ปรึกษามหาสนุก
#ลมใต้ปีก

Scroll to Top